Εμπλουτίζοντας την Facebook Page μας
Η δημοσιογραφία των πολιτών ως εργαστήριο δημιουργίας αστικών μύθων

Ασαφή τα συμπεράσματα σχετικά με τις επιδόσεις του Timeline


Παρά τις ελπίδες ότι η μετάβαση στο Timeline για τις σελίδες του Facebook θα αύξανε το engagement με τους χρήστες, φαίνεται ότι μέχρι τώρα τα συμπεράσματα σχετικά με τις επιδόσεις του σε αυτόν τον τομέα δεν είναι ξεκάθαρα.

Αρκετοί αναφέρουν ότι δεν έχουν δει κάποια σημαντική διαφορά. 

Η έρευνα του Simply Measured αναφέρει ότι οι early adopters είδαν αύξηση 14% στο engagement, 46% στο content engagement και 65% στο interactive content engagement.

Την ίδια στιγμή, αντίστοιχη έρευνα του EdgeRank Checker ανέφερε πτώση στο engagement για την ιδια περίοδο ανεξάρτητα από το αν μια σελίδα είχε κάνει τη μετάβαση στο Timeline ή όχι.

Μια τρίτη μελέτη της Wildfire Interactive αναφέρει διψήφια αύξηση στο People Talking About This, τα Likes και Σχόλια ανά post. Εξαίρεση αποτελούν σελίδες με πάνω από 10 εκατομμύρια μέλη οι οποίες είδαν πτώση.

05 

Τι συμπέρασμα μπορούμε λοιπόν να βγάλουμε από τα πιο πάνω; Καταρχάς θα θεωρούσα ως πιο αξιόπιστη την έρευνα του EdgeRank Checker καθώς έχει πολύ μεγαλύτερο δείγμα (3.500 σελίδες). Οι άλλες δύο εξέτασαν 14 και 45 σελίδες αντίστοιχα.

Επιπλέον η έρευνα του Simply Measured εκτός από το πολύ μικρό της δείγμα, αφορά όπως είπαμε early adopters. Οι εταιρείες αυτές λοιπόν πιθανότατα να είχαν επιπλέον δημοσιότητα από άλλα μέσα με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Γενικώς πάντως φαίνεται ότι ούτε στις σελίδες φαίνεται να έχει επιτυχία το Timeline. Οι χρήστες δεν το συμπαθούν και μάλλον τους μπερδεύει. Είναι σαφές άλλωστε ότι το Facebook γίνεται όλο και πιο πολύπλοκο στη χρήση του γεγονός που μακροπρόθεσμα δύσκολα θα το ωφελήσει.

Βέβαια η πτώση στο engagement ίσως να μην οφείλεται μόνο στο Timeline. Το Facebook έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει να είναι το δωρεάν κανάλι προβολής στα social media. Συνεπώς το πιθανότερο είναι αυτή η πτώση να οφείλεται στην προσπάθεια του να οδηγήσει τους social media marketers στο να δαπανήσουν χρήματα προκειμένου να εμφανίζονται τα posts τους στα μέλη της σελίδας τους.

Follow me, Like me or Add me to your circles

   Follow me on TwitterLike me on Facebook
Add me

Creative Commons License ask2use.com: Υποχρεωτική η πλήρης αντιγραφή του κειμένου ask2use.com: Δεν είναι απαραίτητη η άδεια
ask2use.com: Επιτρέπεται η κερδοσκοπική χρήση ask2use.com: Δεν είναι απαραίτητη η πληρωμή ask2use.com: Υποχρεωτική η αναφορά πηγής

Τα κείμενα αυτού του blog χορηγούνται με άδεια Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Ελλάδα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα κείμενα του blog οπουδήποτε επιθυμείτε και με οποιοδήποτε τρόπο ακόμη και για εμπορική χρήση χωρίς προηγούμενη άδεια και χωρίς την υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων με την προϋπόθεση ότι θα είναι σαφής η αναφορά της πηγής και ότι το κείμενο θα παραμείνει ακέραιο, χωρίς καμία προσθήκη, αλλαγή ή συντόμευση συμπεριλαμβανόμενης αυτής εδώ της σημείωσης.


Comments

Milos Pavlicevic

Πώς μπορούμε να έρθουμε σε επαφή να μιλήσουμε για ένα νέο social network και την εξάπλωσή του στην Ελλάδα;

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)