Ξεχάστε τη δωρεάν προβολή στο Facebook
Εμπλουτίζοντας την Facebook Page μας

Αξιολογώντας τις νέες αλλαγές στο Facebook

 

Στο post αυτό θα αναφερθώ στο τι σημαίνει η μετάβαση των Facebook Pages στο Timeline για τον social media marketer. Και δεν εννοώ το κατά πόσον οι αλλαγές τον βοηθάνε ή όχι στην επικοινωνία του με το κοινό. Αυτό είναι το τελευταίο.

Αν υποθέταμε ότι οι χρήστες επισκέπτονται τις Facebook Pages συχνά ναι, οι αλλαγές θα ήταν θετικές. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει όμως. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, ο χρήστης επισκέπτεται μια σελίδα μόνο μία φορά οπότε και κάνει (ή δεν κάνει) Like. 

Δεδομένου λοιπόν, ότι το σύνολο σχεδόν της αλληλεπίδρασης μας με το κοινό γίνεται στο Newsfeed, οι αλλαγές στην εμφάνιση, ελάχιστη σημασία έχουν.
 

Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι για άλλη μια φορά ο social media marketer νοιώθει το χαλί να τραβιέται κάτω από τα πόδια του. Είχε διαμορφώσει την στρατηγική του με έναν συγκεκριμένο τρόπο, δούλευε τη σελίδα του όπως αυτός θεωρούσε ότι έπρεπε και για άλλη μια φορά πρέπει να τα αλλάξει όλα.

Και αυτό για να πετύχει τι; Για να έχει την ελπίδα ότι θα δει την ανάρτηση του ένα μικρό μόνο ποσοστό από τα μέλη της σελίδας του. Γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Mark έχει καταβαραθρώσει το edgerank των δημοσιευμάτων που κάνει μια Facebook Page. Ειδικά αν αυτές έχουν πολλά μέλη και το timing της ανάρτησης δεν είναι ιδανικό, ούτε ο διαχειριστής της δεν θα τη δει.

Με άλλα λόγια γίνεται σαφές, για πολλοστή φορά, ότι στο Facebook είμαστε φιλοξενούμενοι. Ο ιδιοκτήτης κάνει ό,τι αλλαγές θέλει, όποτε θέλει, χωρίς να μας λάβει υπόψη του.

Πριν επενδύσετε λοιπόν στο Facebook ξανά σκεφτείτε το καλά. Μόλις το Timeline καθιερωθεί και αρχίσει να αποδίδει, η υπηρεσία θα το πετάξει και θα προχωρήσει σε κάποια άλλη αλλαγή. Και αυτό θα γίνεται εσαεί.

Δεδομένης της κατάστασης, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να χορεύουμε στο ρυθμό που μας παίζει ο Mark. Αλλά καλό είναι να θυμόμαστε ότι η απόδοση των προσπαθειών στο Facebook μειώνεται σταθερά και συστηματικά. Η πλατφόρμα δεν θέλει να δίνει τίποτε δωρεάν. Αν κάποιος θέλει να προβληθεί μέσω αυτής, θα πρέπει να πληρώνει.

Συνεπώς καλό είναι να εξετάζουμε τις εναλλακτικές λύσεις και να σχεδιάσουμε την έξοδο/αποσύνδεση μας από την υπηρεσία εγκαίρως. Όσοι δεν έχετε χτίσει ακόμη την παρουσία σας στο Google+, καλό είναι να το κάνετε. Το αυτό και για το Pinterest.

Follow me, Like me or Add me to your circles

   Follow me on TwitterLike me on Facebook
Add me

Creative Commons License ask2use.com: Υποχρεωτική η πλήρης αντιγραφή του κειμένου ask2use.com: Δεν είναι απαραίτητη η άδεια
ask2use.com: Επιτρέπεται η κερδοσκοπική χρήση ask2use.com: Δεν είναι απαραίτητη η πληρωμή ask2use.com: Υποχρεωτική η αναφορά πηγής

Τα κείμενα αυτού του blog χορηγούνται με άδεια Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Ελλάδα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα κείμενα του blog οπουδήποτε επιθυμείτε και με οποιοδήποτε τρόπο ακόμη και για εμπορική χρήση χωρίς προηγούμενη άδεια και χωρίς την υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων με την προϋπόθεση ότι θα είναι σαφής η αναφορά της πηγής και ότι το κείμενο θα παραμείνει ακέραιο, χωρίς καμία προσθήκη, αλλαγή ή συντόμευση συμπεριλαμβανόμενης αυτής εδώ της σημείωσης.


Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)