Πέντε μύθοι για το social media marketing
Facebook Pages Timeline: είναι εδώ!

Τα links στα social media μπαγιατεύουν γρήγορα

 

Αν πιστεύατε ότι το πιο ευπαθές προϊόν στην αγορά ήταν τα θαλασσινά και τα ψάρια, μάλλον θα πρέπει να αναθεωρήσετε. Απ' ό,τι προκύπτει είναι οι σύνδεσμοι που δημοσιεύουμε στον κοινωνικό ιστό που έχουν την συντομότερη ημερομηνία λήξεως.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει έρευνα της bitly η οποία ανέλυσε για πόσο χρόνο είναι ενεργό ένα link στα social media μέχρι οι χρήστες να πάψουν να κάνουν κλικ σε αυτό.

Βασικό στοιχείο της ανάλυσης ήταν ο χρόνος ημιζωής κάθε link. Μην ανησυχείτε! Δεν πρόκειται να μιλήσουμε για ραδιενεργά υλικά ούτε να σας κάνουμε μάθημα πυρηνικής φυσικής. Αλλά ακριβώς όπως στο πλουτώνιο και το ουράνιο, έτσι και στα link ο χρόνος ημιζωής τους είναι μια από τις πιο σημαντικές μετρήσεις που μπορούμε να κάνουμε γι' αυτά. Τι εννοούμε όμως με αυτόν τον όρο; Πρόκειται για τον χρόνο που χρειάζεται ένας σύνδεσμος για να δεχτεί τα μισά από το σύνολο των κλικ που πρόκειται να λάβει ποτέ καθ' όλη την διάρκεια ζωής του. Και επειδή δεν ξέρω πόσο σαφές είναι αυτό που έγραψα, θα δώσω ένα γρήγορο παράδειγμα:

Ας υποθέσουμε ότι ένας σύνδεσμος που δημοσιεύουμε στο Twitter δέχεται από την στιγμή που θα τον δημοσιεύσουμε μέχρι να χαθεί κάθε ενδιαφέρον γι' αυτόν 1000 κλικ. Ας υποθέσουμε επίσης ότι τα 500 από αυτά τα κλικ τα δέχεται εντός δύο ημερών. Σε αυτήν την περίπτωση ο χρόνος ημιζωής του εν λόγω συνδέσμου είναι 48 ώρες. Δεν ήταν και τόσο δύσκολο ε;

Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα

  • Ο μέσος όρος ημιζωής για ένα link στο Twitter είναι 2.8 ώρες
  • Ο μέσος όρος ημιζωής για ένα link στο Facebook είναι 3.2 ώρες
  • Ο μέσος όρος ημιζωής για ένα link για τα e-mail και υπηρεσίες instant messaging είναι 3.4 ώρες
  • Ο μέσος όρος ημιζωής για ένα link για το YouTube είναι 7.4 ώρες 

Social Media Links Halflife
Τι σημασία όμως έχουν αυτά τα συμπεράσματα για έναν social media marketer; Αν δεχτούμε ότι τα πιο πάνω ισχύουν για οποιαδήποτε ώρα και αν δημοσιεύσει κανείς κάτι, τότε καταρχάς σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τις ώρες που κάνουμε post. Δεδομένου όμως ότι πιθανόν για δημοσιεύσεις που γίνονται σε άσχετες ώρες, π.χ. το διάστημα 23.00 – 08.00, να μην ισχύει και τόσο αυτός ο κανόνας, αξίζει να πειραματιστούμε και με αυτή τη ζώνη.

Σημαίνει επίσης ότι πρέπει να ρίξουμε αρκετό βάρος στην ποιότητα του υλικού που δημοσιεύουμε. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το κάνουμε ούτως ή άλλως. Απ' ότι φαίνεται όμως έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία απ' ό,τι θα πίστευε κανείς. Αν δηλαδή το post μας δεν τραβήξει την προσοχή ώστε να το κάνει κάποιος Κοινοποίηση ή retweet είναι σαν να μην το ανεβάσαμε καθόλου.

Το πιο ενδιαφέρον όμως συμπέρασμα που θα μπορούσε να εξάγει κανείς είναι η συχνότητα με την οποία μπορεί να κάνει δημοσιεύσεις. Αν και για το Twitter είναι γνωστό ότι μπορεί κανείς να δημοσιεύει με ταχύτητα πολυβόλου (ναι @chriszlatis για σένα λέω), για το Facebook αυτό δεν είναι και τόσο προφανές. Βλέπουμε όμως ότι τα περισσότερα post εξαφανίζονται από το οπτικό πεδίο του χρήστη μέσα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Συνεπώς ακόμη και αν κάποια φορά κάνουμε περισσότερες από δύο ή τρεις δημοσιεύσεις την ημέρα μάλλον δεν θα ενοχλήσουμε το κοινό μας. Χρειάζεται προσοχή βέβαια και μέτρο. Αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα είχε νόημα να δοκιμάσει κανείς. 

Follow me, Like me or Add me to your circles

   Follow me on TwitterLike me on Facebook
Add me

Creative Commons License ask2use.com: Υποχρεωτική η πλήρης αντιγραφή του κειμένου ask2use.com: Δεν είναι απαραίτητη η άδεια
ask2use.com: Επιτρέπεται η κερδοσκοπική χρήση ask2use.com: Δεν είναι απαραίτητη η πληρωμή ask2use.com: Υποχρεωτική η αναφορά πηγής

Τα κείμενα αυτού του blog χορηγούνται με άδεια Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Ελλάδα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα κείμενα του blog οπουδήποτε επιθυμείτε και με οποιοδήποτε τρόπο ακόμη και για εμπορική χρήση χωρίς προηγούμενη άδεια και χωρίς την υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων με την προϋπόθεση ότι θα είναι σαφής η αναφορά της πηγής και ότι το κείμενο θα παραμείνει ακέραιο, χωρίς καμία προσθήκη, αλλαγή ή συντόμευση συμπεριλαμβανόμενης αυτής εδώ της σημείωσης.


Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)